GMP คืออะไร?

คำว่า GMP หรือ Good Manufacturing Practice  หมายถึง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร เป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตาม และทำให้สามารถผลิตอาหารหรือแม้แต่อาหารเสริมได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจจะทำให้อาหารเป็นพิษ เป็นอันตราย หรือเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคนั้นเอง GMP เป็นระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติ   และพิสูจน์จากกลุ่มนักวิชาการด้านอาหารจากทั่วโลกแล้วว่าสามารถทำให้อาหารเกิดความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และเป็นที่เชื่อถือยอมรับจากผู้บริโภค โดยอาศัยจากหลายปัจจัยหลายๆอย่างที่เชื่อมโยงกัน ดังนั้นหากยิ่งสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้ทั้งหมด ก็จะทำให้อาหารหรือแม้แต่โรงงานผลิตอาหารเสริมมีคุณภาพมาตรฐานและมีความปลอดภัยมากที่สุด

Full Details