Yoga

เรียนโยคะเพื่อสุขภาพ

การเรียนโยคะนั้น เรามั่นใจว่า หลายๆ คนคงจะพอทราบกันบ้างว่า โยคะป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งที่จะสามารถช่วยให้คุณ มีสุขภาพที่แข็งแรงจากภายในและมีรูปร่างที่ดีเมื่อเห็นจากภายนอก หลายคนคงไม่ทราบที่มาของโยคะว่ามีที่ไปที่มาอย่างไร ก่อนที่เราจะเรียนโยคะเพื่อสุขภาพ เราอาจจะจำเป็นต้องทราบที่มาที่ไปก่อน ว่าโยคะมาอย่างไร   โยคะเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาของอินเดีย ซึ่งมีหลักฐานมาตั้งแต่สมัยอารยธรรมลุ่มน้ำสินธุ ก็เมื่อประมาณ 3,000 ปี ก่อนคริสติกาล ซึ่งนักประวัติศาสตร์บางคนมีความเชื่อว่าโยคะนั้น จะมีมามากกว่า 5,000 […]

Full Details